Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών – Αδειών Δόμησης. Είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, προσθήκη σε υπάρχον κτίριο, αλλαγή χρήσης ή άλλη Πολεοδομική Πράξη, αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται, καθώς και τη διεκπεραίωση τους.Με υψηλή αισθητική και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της Αρχιτεκτονικής σχεδιάζουμε το Κτίριο σας, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα. Σε κάθε μας σχέδιο φροντίζουμε πάντοτε για την πρακτικότητα και τη λειτουργικότητα των χώρων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε και την άρτια Ενεργειακή Απόδοση με χρήση των νέων τεχνολογιών.Η διεκπεραίωση της άδειας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το γραφείο με υπευθυνότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε εμάς και να μας περιγράψετε τις επιθυμίες σας.
 

Σύμφωνα με το Ν.4495/17 οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

 1. ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων,
 2. κατεδάφιση κατασκευών
 3. εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,
 4. κατασκευή πισίνας,
 5. αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους,
 6. κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
 7. κατασκευή υπόγειων δεξαμενών,
 8. εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,
 9. εργασίες προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, υπολογιζόμενου σύμφωνα με το Παράρτημα Β του νόμου 4495/2017, ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο προτελευταίο εδάφιο αυτής,
 10. νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
 
Στο πακέτο οικοδομικής αδείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις ελέγχουσες Πολεοδομικές Αρχές:
 • Τοπογραφική αποτύπωση.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη & επίβλεψη – Πολεοδομικός έλεγχος, σχέδια κατόψεων / όψεων / τομών, μονώσεις, φωτισμό, αερισμό.
 • Στατική μελέτη & επίβλεψη – 3D επίλυση, έλεγχο αντοχών / μετακινήσεων, σχέδια κατόψεων / λεπτομερειών.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης – Θερμομόνωση, απώλειες, θέρμανση / ψύξη, ενεργειακή κατηγορία.
 • Πυροπροστασία – Έλεγχος δομικών στοιχείων, πυραντίσταση, έξοδοι διαφυγής, μέτρα πυροπροστασίας.
 • Μηχανολογική μελέτη & επίβλεψη – Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά, σχέδια κατόψεων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Ακάλυπτοι χώροι.
 • Απαραίτητα έγγραφα, εκθέσεις, έντυπα πληρωμών, αιτήσεις κ.λ.π. τα οποία ζητούνται από τις Αρχές.
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας δόμησης στην αρμόδια Αρχή.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι οικοδομικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόμενων από αυτές οικοδομικών εργασιών που πιστοποιείται με τη σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερο από τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή τους.

Κατ εξαίρεση ο χρονικός περιορισμός των τεσσάρων (4) χρόνων αυξάνεται σε έξι (6) χρόνια στις περιπτώσεις ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού πάνω από 5.000 τ.μ. ή όγκου παραπάνω από 15.000 κ.μ.

Αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Αλλαγή ή παραίτηση επιβλέποντος μηχανικού
 • Τροποποίηση της αρχιτεκτονικής ή στατική ή οποιασδήποτε μελέτης είτε αλλάζει είτε όχι το περιτύπωμα του κτιρίου αλλά χωρίς να αλλάζει ο όγκος και ο συντελεστής δόμησης της αρχικής άδειας.
 • Αλλαγή του συντελεστή δόμησης.
 • Αύξηση του όγκου της κατασκευής.
 • Αλλαγή χρήσεως της κατασκευής.
Ενημέρωση της οικοδομικής άδειας επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Μικρής σημασίας τροποποιήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Τοπικές αλλαγές στατικής μελέτης ή των υπόλοιπων μελετών
 • Για μεταβολές των διαστάσεων του οικοπέδου ή του κτιρίου (εντός συγκεκριμένων ορίων) όταν δεν παραβιάζεται ο συντελεστής δόμησης και οι υποχρεωτικές αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου.
Η οικοδομική άδεια μπορεί να αναθεωρείται για παράταση ισχύος μετά από αυτοψία κατά περίπτωση:
 • Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αδείας έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός η άδεια αναθεωρείται επ’ αόριστο.
 • Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αδείας δεν έχουν γίνει εργασίες ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός η άδεια αναθεωρείται για άλλα 4 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της.
 • Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αναθεώρησης έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός η άδεια αναθεωρείται επ’ αόριστο.

Άδεια εκσκαφών, επιχωματώσεων ή κατεδάφισης ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους εφόσον δεν αναθεωρηθούν.

Σε περιπτώσεις διακοπής των εργασιών χωρίς την υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή ανωτέρας βίας η άδεια παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα ήταν επιβεβλημένη η διακοπή των εργασιών

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Μετά το πέρας των εργασιών απαιτείται η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρικού. Για να πραγματοποιηθεί πρέπει να ικανοποιούνται τα εξής:

 • Να έχει σφραγιστεί η άδεια οικοδομής για το πέρας των εργασιών – ηλεκτροδότηση.
 • Να έχει πληρωθεί το ΙΚΑ.
 • Να έχει πληρωθεί το απαραίτητο ΦΠΑ.