Υπεύθυνα, γρήγορα και οικονομικά αναλαμβάνουμε τη σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, με γνώμονα πάντα την τήρηση των προδιαγραφών που διέπονται από την εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και των οδηγιών της αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται.

Οι κύριες χρήσεις ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι οι παρακάτω:

 • Για τον έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Για την έκδοση αδειών δόμησης.
 • Για συμβολαιογραφικές πράξεις (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ) σύμφωνα με το Ν.4178/2013.
 • Για τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4178/2013.
 • Για πραγματογνωμοσύνες.
 • Για τον ακριβή και ασφαλή εντοπισμό θέσης και ορίων του επίδικου ακινήτου.
 • Για τη μελέτη έργου υποδομής. (συγκοινωνιακά έργα, μελέτες οδοποιίας)
 • Για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και τροποποίηση της ρυμοτομίας.
 • Για διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, πράξεις  τακτοποίησης, αναλογισμού και προσκύρωσης.
 • Για τα διαγράμματα Εφαρμογής Ρυμοτομικών σχεδίων και τον καθορισμό Ρυμοτομικών και Οικοδομικών Γραμμών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 • Για το Κτηματολόγιο για τον ασφαλή εντοπισμό ακινήτων.
 • Για χωρική μεταβολή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων στο Δασαρχείο.
 • Για οριοθετήσεις κτημάτων από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, οικοπέδων, καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, δασικών εκτάσεων και ρεμάτων.
 • Για επιτροπές εποικισμού του Υπ . Γεωργίας Ν.4061/12.
 • Για οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων – Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας – Συνενώσεις ιδιοκτησιών.
 • Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων παντός είδους εκτάσεων, μικρών ή μεγάλων, αγροτεμάχιων ή οικοπέδων, εντός ή εκτός σχεδίου για ιδιωτική, συμβολαιογραφική ή δικαστική χρήση καθώς και για οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία όπως Δασαρχείο & Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε επιτυγχάνουμε πλήρη και ακριβή απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με το σκοπό της μελέτης και την κείμενη Νομοθεσία.

ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Με τη χάραξη ενός τεχνικού έργου επιτυγχάνεται η υλοποίηση του στο έδαφος, δηλαδή εφαρμόζουμε στο χώρο τις συντεταγμένες των σημείων, διευθύνσεων, καμπυλών, αξόνων επιπέδων ενός τεχνικού έργου ή μιας μελέτης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει,  με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, επιμέλεια και ευθύνη, εφαρμογές χάραξης όπως:

 • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Τεχνικά έργα (οδοποιίες, κτίρια, εκσκαφές, κλπ)
 • Χάραξη των στοιχείων της Πράξης Εφαρμογής μιας Πολεοδομικής Μελέτης όπως συντεταγμένες κορυφών των νέων οικοπέδων  που προκύπτουν, δρόμων, ρεμάτων και άλλων στοιχείων της μελέτης

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου σας.

Κατόπιν μελέτης στοιχείων τα οποία θα αναζητήσουμε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και επιπλέον εκείνων των στοιχείων που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας – συμβόλαια, και των προσαρτώμενων σε αυτά σχετικών διαγραμμάτων) εντοπίζουμε με ασφάλεια και οριοθετούμε το ακίνητό σας, καθώς και τα σημεία που αφορούν στη γραμμή Αιγιαλού – Παραλίας, Δασικών πολυγώνων, ρεμάτων κλπ.

ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε κατατμήσεις /συνενώσεις αγροτεμαχίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) προτείνοντάς σας την καλύτερη πρόταση τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο.

Όλα τα Τοπογραφικά Διαγράμματα συντάσσονται εξαρτημένα από το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87 και έχουν υψομετρική αναφορά στη μέση στάθμη θάλασσας, πληρούν δε όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Κ.Α.